No show found! show="1" does not exist.

Statut

Celami działalności Fundacji Eko-Art Silesia są:

 • Pomoc społeczna w zakresie wyrównywania szans dzieci i młodzieży zdolnych, kreatywnych oraz twórczych, ale znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Promowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży  w zakresie nauki, edukacji i sztuki.
 • Promowanie i popularyzacja młodego pokolenia twórców w dziedzinie literatury, muzyki, tańca, malarstwa, rzeźby oraz innych dziedzin kultury i sztuki.
 • Skupienie wokół idei Fundacji twórców, miłośników, propagatorów i przedstawicieli kultury, nauki, sztuki oraz ekologii.
 • Upowszechnianie i promowanie nurtów ekologicznych we współczesnym świecie.
 • Poprawa wyglądu i zagospodarowanie terenów postindustrialnych.
 • Promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działania na rzecz środowiska naturalnego.
 • Promowanie wolności światopoglądowej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. organizowanie, prowadzenie i finansowanie programów edukacyjnych i oświatowych dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej w zakresie nauki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony środowiska;
 2. finansowanie i fundowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w zakresie sztuki;
 3. organizowanie, prowadzenie i finansowanie wystaw;
 4. organizowanie i prowadzenie galerii sztuki;
 5. organizowanie, prowadzenie i finansowanie konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez, konkursów, programów ekologicznych;
 6. organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi trendami sztuki światowej;
 7. organizowanie wyjazdów, wycieczek oraz plenerów artystycznych;
 8. prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie sztuki, zwłaszcza w odniesieniu do twórców młodego pokolenia;
 9. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi oraz podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.


Dla osiągnięcia powyższych celów Fundacja współpracuje i wspiera instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające w zakresie objętym celami Fundacji oraz muzea, galerie, szkoły artystyczne oraz podmioty których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Pobierz pełny Statut Fundacji